Reglement Stichting Loopcircuit

De kop van Drenthe                   aangepast 10-1-2020     

Dit reglement is van toepassing op alle hardloopwedstrijden vallende onder het loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe, in de brede zin van het woord. In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 1.

1.1. Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe. De Stichting die is opgericht door personen uit alle dorpen die aan de hardloopwedstrijden deelnemen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit deelname van 1 persoon per deelnemend dorp. Het dagelijkse bestuur van de Stichting bestaat uit, de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een vertegenwoordiger van een grote wedstrijdorganisatie. Het dagelijkse bestuur van de Stichting heeft o.a. overleg met de hoofdsponsor en subsponsors van de Stichting. De Stichting stelt de wedstrijdvoorwaarden op en geeft, wanneer nodig, advies aan de plaatselijke organisatoren van de hardloopwedstrijden bij eventuele organisatorische onduidelijkheden. Hiervoor is er tijdens de hardloopwedstrijden, naast het plaatselijke bestuurslid, altijd een extra vertegenwoordiger van de Stichting ter plaatse aanwezig. Het Stichtingsbestuur heeft een beslissende stem als er geen oplossing voor een eventueel probleem kan worden gevonden.

1.2. Evenementen. Hardloopwedstrijden te houden in de plaatsen Zuidlaren (2x), Tynaarlo, Zeijen, Vries, Annen, Annerveenschekanaal, Borger en Gieten. Na overleg met de hoofdsponsor kunnen nieuwe dorpen, onder de reglementen van de Stichting, zich aansluiten bij het loopcircuit.                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3. Deelnemer. De natuurlijke persoon die zich op een door de organisatie van de Rabocup Assen en Noord-Drenthe vastgestelde wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de hardloopwedstrijd.

 

 

1.4. Wedstrijdreglement. De voorwaarden voor deelname, zoals opgesteld door het         bestuur van de Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe, die vermeld zijn op de website www.rabocupassennoorddrenthe.nl en wedstrijdflyers.

Eventuele aanvullende voorwaarden die gelden op de dag van een hardloopwedstrijd. Deze aanvullende voorwaarden zijn opgesteld  door de plaatselijke organisatie in overleg met het Stichtingsbestuur.                                                                                                             

1.5. Organisator.  De organisatie van de deelnemende plaatsen Zuidlaren (2x),  Zeijen, Tynaarlo, Vries, Annen, Annerveenschekanaal, Borger en  Gieten.

1.6. Doelstelling. Laagdrempelig beoefenen van de hardloopsport, waarbij o.a. getracht wordt het inleggeld zo laag mogelijk te houden. Het stimuleren van basisschoolleerlingen tot deelname aan de hardloopsport.

Artikel 2.  

2.1.  Deelname. Deelname aan de hardloopwedstrijden is alleen mogelijk door natuurlijke personen die de door organisatie ter plaatse vastgestelde minimum leeftijd hebben bereikt.

2.2. Deelnemer. De deelnemer mag alleen aan de hardloopwedstrijden deelnemen als het volledige inschrijfformulier op een door de organisatie aan te leveren inschrijflijst, volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met het wedstrijdreglement. Leerlingen van basisscholen uit de organiserende plaatsen kunnen zonder inschrijfgeld deelnemen aan de hardloopwedstrijden die vallen onder de Kidsrun.

2.3. Startnummer. De deelname aan de hardloopwedstrijden geschiedt door hen die het inschrijfformulier met eigen persoonlijke gegevens hebben ingevuld. Het is niet toegestaan dat een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier, met het door de plaatselijke organisatie verstrekte startnummer, deelneemt aan de hardloopwedstrijden.

2.4. Wedstrijdreglement. Het overdragen van dit wedstrijdreglement aan organisaties die wedstrijden organiseren buiten het loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe, is niet mogelijk.

2.5. Aflassen wedstrijd. De plaatselijke organisatie kan, in overleg met het Stichtingsbestuur, op grond van uitzonderlijke omstandigheden het besluit nemen de hardloopwedstrijd geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan dan aan een volgende loop binnen het Rabocup Assen en Noord-Drenthe circuit deelnemen. De betreffende organisatie zorgt voor de financiėle en administratieve afhandelingen naar de volgende organisatie van het loopcircuit. Het besluit van de organisator om de hardloopwedstrijd geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 3.

3.1.  Aansprakelijkheid. Deelname aan de hardloopwedstrijden geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan de hardloopwedstrijden, tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Schade-uitkering. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade aan de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. Eigen verzekering. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de hardloopwedstrijd.

3.4. Gezondheidsverklaring. De deelnemer verklaart zich door het plaatsen van zijn handtekening, of door een handtekening van zijn vertegenwoordiger, bekend te zijn met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin is vereist. Hij verklaart met zijn inschrijving aan deze eis te voldoen en dat hij zich door training en anderszins  voldoende heeft voorbereid op deelname aan de hardloopwedstrijd. De organisator adviseert de deelnemer in verband met deelname aan de hardloopwedstrijd zich vooraf sportmedisch te laten keuren.

3.5 Vrijwaring organisator. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de hardloopwedstrijd. De deelnemer dient zelf afdoende verzekert te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 Uitsluiting verantwoording sponsoren. De hoofdsponsor, Sponsoren en Subsponsoren van de hardloopwedstrijden vallende onder het loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe en de eigenaren van de te lopen routes waarop de hardloopwedstrijden plaats vinden, zijn op de zelfde voet als de organisator, uitgesloten van eventuele aansprakelijkheid.

Artikel 4 .

4.1. Geschillenregeling. Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van  het Nederlandse  Arbitrage  Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 5.

 5.1. Wedstrijdreglement. Op deelname door de deelnemer aan de hardloopwedstrijden is van toepassing het wedstrijdreglement Rabocup Assen en Noord-Drenthe dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het wedstrijdreglement is te vinden op de website www.rabocupassennoorddrenthe.nl of op te vragen via de organisatie.

5.2. Aanvullende voorwaarden. Aanvullende voorwaarden ter plaatse, prefereren boven het wedstrijdreglement, opgesteld in overleg met het Stichtingsbestuur en de organisatie ter plaatse, geldende op de dag van een hardloopwedstrijd.

 

Aangepast op 10 januari 2020.

Namens het bestuur Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe.

Voorzitter: Jt. Warners

Secretaris: L.J. Babtist

Penningmeester: Jt. Ruinemans

Bestuurslid: K.Luttje